WITAMY W SERWISIE PRACOWNICZYM

16. 07. 01
Utworzono: 01 lipiec 2016

 

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń usytułowanych na parterze budynku położonego w Bielsku-Białej przy ul. Sempołowskiej 13

Remont obejmuje zakres n/w prac:

 1. Zakup niezbędnych materiałów i wykonanie instalacji wodnej oraz kanalizacji, obejmującej między innymi montaż 7 punktów wody, 5 punktów odpływowych, 3 umywalek, 2 kompakty WC w pomieszczeniach: 10, 6, 5;
 2. Zakup niezbędnych materiałów i wykonanie instalacji elektrycznej, obejmującej między innymi instalację 20 gniazd elektrycznych z podłączeniem, 20 punktów oświetleniowych, 30 opraw rastrowych sufitowych i podwieszanych oraz tablicy elektrycznej z bezpiecznikami i różnicówkami;
 3. Wykonanie instalacji C.O. obejmującej między innymi montaż 10 grzejników;
 4. Zakup niezbędnych materiałów i wykonanie posadzki betonowej, niepylącej we wszystkich pomieszczeniach oraz skucie ścian starych tynków wewnętrznych i wykończenie metodą KG oraz tynkiem cementowym, szpachlowaniem i malowaniem we wszystkich pomieszczeniach;
 5. Zakup niezbędnych materiałów i wykonanie pomieszczeń sanitarnych, obejmujący między innymi wyklejenie płytek ściennych i podłogowych, przygotowanie ścian i malowanie w pomieszczeniach: 10, 6, 5, zgodnie z projektem.
 6. Zakup niezbędnych materiałów i wykonanie wymiany okien i drzwi we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z załączonym projektem.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wybrane, poszczególne zakresy w/w prac.

Materiały i obsługa techniczna zamówienia:

 1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych nabytych w uzgodnieniu z Zamawiającym;
 2. Wszystkie materiały i wyroby wykorzystane przy realizacji zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadać wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z PN oraz muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez kierownika budowy Zamawiającego;
 3. Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Zamawiającego zostaną niezwłocznie usunięte z placu budowy. Akceptacja bądź brak akceptacji dostarczonych materiałów i elementów na budowę odbywać się będzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy;
 4. Wykonawca przy odbiorze końcowym przekaże Zamawiającemu certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Budowlane i innymi obowiązującymi przepisami;
 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa: projekt budowlany wraz z rzutem remontowanej powierzchni;
 6. Roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem wymaganych norm i przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, polskimi normami oraz przekazaną dokumentacją;
 7. Wykonawca zabezpieczy maszyny i narzędzia niezbędne do wykonania zadania;
 8. Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia.
 9. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi:
 • projekt budowlany;
 • rzut pomieszczenia/rzut budynku;
 • dokumentacja posiadana przez Zamawiającego;
 • możliwość konsultacji z kierownikiem budowy Zamawiającego;
 • wszelkie zmiany wprowadzone przez autora projektu budowlanego.

Dostawy towarów i materiałów do realizacji zamówienia leżą po stronie wykonawcy.

II. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie prac objęty niniejszym postępowaniem (prace elektryczne, hydrauliczne, stolarka okienna, drzwiowa, wykonanie podłóg);
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. Posiadające ustabilizowaną sytuację ekonomiczną i finansową;

Ponadto:

Zamówienie nie może być podzlecone innemu wykonawcy oraz nie może być udzielone Wykonawcy powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Za podmiot powiązany z Zamawiającym uważa się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

III. Wymagania dotyczące przekazania wykonanych prac:

Dokumentację powykonawczą dotyczącą wykonanych usług Wykonawca zaopatrzy w:

 1. zdjęcia obrazujące główne wykonywane czynności;
 2. wykaz wykonanych robót;
 3. oświadczenie, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej;
 4. oświadczenie dotyczące kompletności wykonanych prac z punktu widzenia celu, któremu mają służyć wykonane prace.

IV. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni od dni zawarcia umowy.

V. Gwarancja

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru końcowego.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty

Podpisaną ofertę należy przesłać e-mailem lub złożyć pisemnie w siedzibie zamawiającego w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania na stronie internetowej projektu: „Kino Marzenie- Twoje marzenie o pracy stanie się realne”, www.kinomarzenie.eu. Decyduje moment wpływu na skrzynkę mailową lub dostarczenie do siedziby zamawiającego.

VII. Kryterium oceny ofert:

100% cena

VII. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
 2. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, według wypunktowanych zakresów prac w przedmiocie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na poszczególne zakresy prac.

VIII. Sposób zawarcia umowy oraz płatność na rzecz wykonawcy

 1. Po wyłonieniu podmiotu realizującego zamówienia na podstawie niniejszej procedury Zamawiający zaprasza Wykonawcę do przystąpienia do umowy.
 2. Płatność za wykonane prace następuje po odbiorze technicznym i akceptacji zrealizowanych robót przez Kierownika Budowy oraz wystawieniu faktury.
 3. Zamawiający, ze względu na przepływ środków w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich, zastrzega prawo płatności faktury w okresie 90 dni od daty jej doręczenia.

IX. Uwagi końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • wydłużenia terminu składania ofert;
 • wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Zamawiającego;
 • uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
 • poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy.

X. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Marek Wojtczak tel. 509818411

XI. Załączniki

Treść oferty (pdf) »

Załącznik nr 1
Rzut powierzchni objętej zamówieniem (jpg) »

Załącznik nr 2
Formularz oferty (pdf) »

 

Zaufali nam

Spółdzielnia Socjalna Pracownia Inspiracji powstała w ramach projektu „OWES subregionu południowego”,
RPO-WSL 2014-2020 Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

 Spółdzielnia Socjalna Pracownia Inspiracji utworzyła miejsca pracy w ramach projektu "OWES obszaru bielskiego"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.