WITAMY W SERWISIE PRACOWNICZYM

16. 07. 01
Utworzono: 01 lipiec 2016

 

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Pozycja obejmuje następujące składowe wyposażenia (nazwa/ilość sztuk):
1.    Automat szorująco- zbierający, bateryjny.

 • Wydajność teoretyczna 2000 m2/h
 • Szer. Czyszczenia ok. 500 mm, szerokość ssawki 860
 • Pojemność zbiorników minimum 2x 40 L
 • Wymiar pada 2 x 11”
 • Zasilanie 2 x 12V, 100Ahr

2.    Automat bateryjny z trakcją, szorująco- zbierający.

 • Zasilanie 4 x 12V, 100Ahr
 • Minimalny Wymiar pada 2 x 13”
 • Minimalna Wydajność teoretyczna 2500 m2/h
 • Minimalna Szer. Czyszczenia ok. 650 mm, szerokość ssawki 900
 • Minimalna Pojemność zbiorników minimum 2x 40 L

Obsługa techniczna zamówienia:

1.    Wszystkie narzędzia dostarczone przy realizacji zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski, posiadać wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z PN;
2.    Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia musi być uzgodniony i zaakceptowany przez osobę upoważnioną do kontaktu z dostawcami przez Zamawiającego
3.    Zaleca się, by Dostawca dokonał wizji lokalnej w pomieszczeniach, gdzie wykonywane będą czynności przy wykorzystaniu narzędzi objętych przedmiotem zamówienia.

II. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.    Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.    Posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie sprzedaży i doradztwa przemysłowych narzędzi czyszczących.
3.    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4.    Posiadające ustabilizowaną sytuację ekonomiczną i finansową;

Ponadto:

Zamówienie nie może być podzlecone innemu Dostawcy oraz nie może być udzielone Dostawcy powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Za podmiot powiązany z Zamawiającym uważa się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

III. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni od dni zawarcia umowy.

IV. Gwarancja

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na dostarczone przedmioty zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru u Zamawiającego.

V. Miejsce i termin złożenia oferty

Podpisaną ofertę należy przesłać e-mailem lub złożyć pisemnie w siedzibie zamawiającego w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania na stronie internetowej www.pracownia-inspiracji.pl. Decyduje moment wpływu na skrzynkę mailową lub dostarczenie do siedziby zamawiającego.

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

VII. Sposób przygotowania oferty:

1.    Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
2.    Oferta musi zawierać łączną cenę brutto za dostarczone przedmioty zamówienia, według załącznika do niniejszej oferty.
3.    Zamawiający będzie brał pod uwagę tylko oferty na dostawę pełnego zamówienia.

VIII. Sposób zawarcia umowy oraz płatność na rzecz wykonawcy

1.    Po wyłonieniu podmiotu realizującego zamówienia na podstawie niniejszej procedury Zamawiający zaprasza  Dostawcę do przystąpienia do umowy.
2.    Płatność za dostawę następuje po odbiorze technicznym i akceptacji osoby upoważnionej przez Zamawiającego oraz wystawieniu faktury.
3.    Zamawiający, ze względu na przepływ środków w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich, zastrzega prawo płatności faktury w okresie 90 dni od daty jej doręczenia.

IX. Uwagi końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • wydłużenia terminu składania ofert;
 • wyjaśniania treści ofert z Dostawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości Zamawiającego;
 • uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;
 • poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy.

X. Osoba upoważniona do kontaktu z dostawcami ze strony Zamawiającego:  

Ewa Pokusa tel. 695284433

 

Treść oferty »

Załącznik nr 1
Formularz oferty »

Zaufali nam

Spółdzielnia Socjalna Pracownia Inspiracji powstała w ramach projektu „OWES subregionu południowego”,
RPO-WSL 2014-2020 Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.

 Spółdzielnia Socjalna Pracownia Inspiracji utworzyła miejsca pracy w ramach projektu "OWES obszaru bielskiego"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.